Login Form

 แผนงานเครือข่าย

 

http://leblancpediatrics.com/public/topic/ist-viagra-in-tschechien-rezeptfrei-62.pdf ist viagra in tschechien rezeptfrei แผนงานเครือข่ายพยาบาลในการพัฒนาการควบคุมยาสูบให้เกิดความต่อเนื่อง พ.ศ.2555-2557
แผนงานที่ 1 การป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมให้ผู้บริโภค ลดและเลิกใช้ยาสูบ
แผนงานที่ 3 การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
แผนงานที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถพยาบาลในการดำเนินงาน


http://pashang.ir/theme/topic/hausmittel-ersatz-für-viagra-39.pdf hausmittel ersatz für viagra แผนงานที่ 1 การป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่
นักศึกษาพยาบาลยุคใหม่ก้าวไกลด้วยหัวใจไร้ควันบุหรี่


wirkung und anwendung von cialis แผนงานที่ 2 การส่งเสริมให้ผู้บริโภค ลดและเลิกใช้ยาสูบ
2.1 การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบ
2.2 บูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ
2.3 การผลักดันให้การพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบเป็นเกณฑ์หนึ่งของระบบการตรวจรับรองคุณภาพการพยาบาลของสภาการพยาบาล
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการเลิกยาสูบอย่างเป็นเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน


kamagra banküberweisung แผนงานที่ 3 การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
3.1 การค้นหาและสร้างพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างชุมชน / องค์กรปลอดบุหรี่
3.2 สร้างองค์ความรู้ในการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่สำหรับพยาบาล


http://pokonajprzemoc.pl/niebieska/www/kamagra-zusammensetzung-e0.pdf kamagra zusammensetzung แผนงานที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถพยาบาลในการดำเนินงาน
4.1 การจัดการและเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบสู่สังคม
4.2 การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรพยาบาลในเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ด้ารการควบคุมยาสูบ
4.3 พัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด


 

 

ลิงค์เครือข่าย

Copyright © 2014. Nurse Network on Tobacco Control of Thailand.