Login Form

Today 20

Yesterday 149

Week 169

Month 4421

All 16942

Currently are 12 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

           เกี่ยวกับเครือข่ายพย าบาลฯ 

     เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี ได้ดำเนินงานต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ภายใต้การบริหารจัดการของ คณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพยาบาลฯ และการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างศักยภาพของพยาบาล ในการดำเนินกิจกรรมควบคุม การบริโภคยาสูบของประชาชน ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน โดยความร่วมมือทั้งกับเครือข่าย วิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่ ส่วนราชการ มุลนิธิ องค์กรต่างๆ รวมถึงภาคประชาสังคม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากพิษภัยบุหรี่และควันบุหรี่มือสอง

 

 วิสัยทัศน์

 รวมพลังเครือข่ายวิชาชีพการพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

 

พันธกิจ
 1. เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมในการควบคุมยาสูบในกลุ่มวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์และสหวิชาชีพด้านสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ
 2. เป็นศูนย์รวมของการสร้างองค์ความรู้ทางพยาบาลศาสตร์ในการควบคุมยาสูบ
 3. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมยาสูบทุกรูปแบบของสมาชิกเครือข่ายพยาบาล
 4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการควบคุมยาสูบของวิชาชีพการพยาบาล

 

จรรยาปฏิบัติสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบ
 1. เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่บริโภคยาสูบและส่งเสริมวัฒนธรรมการในบริโภคยาสูบ
 2. สำรวจลักษณะการบริโภคยาสูบของบุคลากรในวิชาชีพและกำหนดนโยบายที่เหมาะสม
 3. จัดเขตปลอดบุหรี่ในอาคารและสถานที่ที่จัดกิจกรรมต่างๆ
 4. ให้มีหัวข้อเรื่องการควบคุมยาสูบในที่ประชุมวิชาการ
 5. ซักประวัติการบริโภคยาสูบและการได้รับควันบุหรี่ของผู้ป่วยและนำวิธีเลิกสูบ โดยสอดแทรกอยู่ในเวชปฏิบัติที่ทำประจำวัน
 6. สอดแทรกเนื้อหาการควบคุมยาสูบในการเรียนการสอน
 7. เข้าร่วมกิจกรรมวันไม่สูบบุหรี่โลกอย่างแข็งขัน
 8. ไม่รับการอุดหนุนทุนจากอุตสาหกรรมยาสูบ
 9. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการค้าหรือผลประโยชน์ใดๆ กับอุตสาหกรรมยาสูบ
 10. ห้ามจำหน่ายสินค้ายาสูบในอาคาร/หน่วยงานที่ตนสังกัด
 11. สนับสนุนการดำเนินโครงการควบคุมยาสูบของรัฐบาลอย่างแข็งขัน
 12. ดำเนินการตามจรรยาปฏิบัติและสนับสนุนทรัพยากรแก่การควบคุมยาสูบ
 13. เข้าร่วมกิจกรรมการควบคุมยาสูบกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ
 14. สนับสนุนการรณรงค์เขตเปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

 

http://leblancpediatrics.com/public/topic/ist-viagra-in-tschechien-rezeptfrei-62.pdf ist viagra in tschechien rezeptfrei คณะกรรมการ

 

 

 

http://pashang.ir/theme/topic/hausmittel-ersatz-für-viagra-39.pdf hausmittel ersatz für viagra   รศ.ดร.พว.ทัศนา บุญทอง

wirkung und anwendung von cialis   ที่ปรึกษา

 

 

 

kamagra banküberweisung   รศ.ดร.พว.จินตนา ยูนิพันธุ์

http://pokonajprzemoc.pl/niebieska/www/kamagra-zusammensetzung-e0.pdf kamagra zusammensetzung   ที่ปรึกษา

 

 

 

http://itpeoplegulf.com/layouts/billig/viagra-causes-herpes-outbreak-aa.pdf viagra causes herpes outbreak   ผศ.พว.กรองจิต วาทีสาธกกิจ

levitra 20mg filmtabletten 8 st nebenwirkungen   ที่ปรึกษา

 

 

 

viagra pflanzliche alternative   รศ.สุปาณี เสนาดิสัย

http://galle.gr/public/pillen/viagra-ohne-rezept-zollfrei-2f.pdf viagra ohne rezept zollfrei   ประธาน

 

 

was kostet viagra in luxemburg    รศ.สุปราณี อัทธเสรี

  กรรมการ

 

 

 

  รศ.ดร.พว.อรสา พันธ์ภักดี

  กรรมการ

 

 

 

  รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต

  กรรมการ

 

 

  รศ.ประอรนุช ตุลยาทร

  กรรมการ

 

 

  ผศ.ดร.พว.ทัศนีย์ รวิวรกุล

  กรรมการ

 

 

 

  ผศ.พว.ศธัญญา ธิติศักดิ์

  กรรมการ

 

 

 

  พว.ละไม แก้วอำไพ

  กรรมการ

 

 

 

  พว.ฐาปนี ภาณุภาส

  กรรมการ

 

 

  พว.นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา

  กรรมการ

 

 

 

 

  รศ.ดร.พว.สุรินธร กลัมพากร

  กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

  พว.รุจิราภรณ์ มหานิล

  กรรมการและรองเลขานุการ


 

 
 
 
 
 

ลิงค์เครือข่าย

Copyright © 2014. Nurse Network on Tobacco Control of Thailand.